Chia sẻ

/thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2017/10/20171025_03_22_38_0.jpg&w=200&h=120&zc=1&q=80&a=c Đến Thụy Điển, chúng tôi được kể trẻ con khi làm sai, cha mẹ thường giảng giải, khuyên nhủ nhẹ nhàng hoặc an ủi trẻ,...

/thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2017/10/20171024_06_15_49_0.jpg&w=200&h=120&zc=1&q=80&a=c Soạn thảo kế hoạch tìm người yêu, thằng bạn nối khố đọc câu thơ: Chân dài là của đại gia/ Đùi to chân ngắn của...

Bài khác trong chuyên mục này

Bài nóng trong tháng