Học tiếng Đức

Cuộc đời quá ngắn đến nỗi không thể học tiếng Đức

Bất kể là của ai, ý nghĩa của câu nói trong ảnh, chắc chắn không phải là “Học tiếng Đức là lãng phí cuộc đời” như một số người vẫn nhầm hiểu. Thay vào đó câu nói mang hàm ý rằng “Tiếng Đức rất là phức tạp và do đó rất khó để học”. Tiếng Đức khó chăng? Đúng, nhưng cũng thật khó để so sánh độ khó của tiếng Đức với các m