Khi sang sống ở nước ngoài, thì kĩ năng hỏi và chỉ đường là một trong những kĩ năng thiết yếu mà mỗi người phải có. Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn về cách chỉ đường bằng tiếng Đức.

Các động từ cần thiết:

abbiegen: rẽ

Biegen Sie am Ende der Straße links ab: rẽ trái ở cuối đường

Biegen Sie an der Ampel rechts ab: rẽ phải ở chỗ đèn giao thông

 

weitergehen, weiterlaufen, weiterfahren: tiếp tục đi

Gehen Sie weiter bis zur Kreuzung: tiếp tục đi cho đến chỗ giao lộ

Fahren Sie weiter bis zur Kirche: tiếp tục đi cho đến chỗ nhà thờ

Geradeaus gehen/fahren: đi thẳng

Fährst du 300m geradeaus: đi thẳng 300m

 

überqueren: băng qua

Überqueren Sie die Bahnhofstraße: băng qua Bahnhofstraße

Gehen Sie über die Kirchstraße: Băng qua Kirchstraße

nehmen: chọn

Nehmen Sie die dritte Straße rechts: chọn (để đi vào) con đường thứ 3 ở bên phải

 

gehen:

Gehen Sie um den Markt herum: đi vòng qua cái chợ

Gehen Sie entlang den Fluss: đi dọc theo con sông

Gehen Sie an dem Denkmal vorbei: đi ngang qua bức tượng

Gehen Sie über den Marktplatzt bis zur Bibliothek: đi (băng) qua Marktplatzt đến thư viện

 

wenden: quay lại

umdrehen: quay lại

Das Restaurant ist an der Ecke: Nhà hàng đó ở góc đường

Die Kirche ist an der rechten Seite: Nhà thờ đó ở bên trái.

Das Haus ist an der anderen Seite der Straße: căn nhà đó ở phía bên kia đường.

 

 

 


© 2023 - Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Ấn bản tiếng Việt trong Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức

TỚI ĐỨC: HỌC TIẾNG ĐỨC