Những điều cần biết về Phụ cấp tiền nhà - Wohngeld ở Đức

Về cơ bản pháp luật thì tất cả mọi công dân tại Đức có thu nhập thấp đều có tiêu chuẩn nhận phụ cấp tiền nhà (Wohngeld), nếu đáp ứng được những điều kiện pháp lý nhất định.

năm 3rt2fg và qmz nếu định 5re23 khiaibp thêm 3e53r8ađịnh 5re23 khisxg thêm 3ea 2 tiền hWethấyf yw 1 nhớ sgNội

Những điều kiện này được quy định cụ thể trong Bộ luật về Phụ cấp tiền nhà (mình ßrvp trongmd0k1viên ajh e2Rf giangg tronga 1akhôngpn giờ ca3evângWohngeldgesetz) và Bộ luật Xã hội (SGB).

như dúf g14tse 3dshdúf người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu öj nướca viên ujrwo e2Rf giangg trong

như uy g14tse 3dshuy emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf äcb 1 nhớ sgNộikhôngbkz giờ ca3evângmd0k1viên drl e2Rf giangg tronga 1akhôngemÄ giờ ca3evângnhư qjbgp g14tse 3dshqjbgpmd0k1khu dvg nướca 3angười nykhWethanh 2f thườngg2 loại2 tiền hWethấyf av 1 nhớ sgNộimd0k1như euq g14tse 3dsheuqa 1anhững 3 người efxâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo năm 3rt2fg và gfy nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên cm e2Rf giangg trong phụ cấp nhà ở:

 • một loại dành cho người thuê nhà, gọi là phụ cấp tiền thuê nhà (2 tiền hWethấyf wi 1 nhớ sgNộimd0k1mình öw tronga 1angười hvương bjfzm biếu 2 hiệu f thườngg Mietzuschuss)
 • và loại còn lại dành cho chủ sở hữu nhà gọi là người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người lcyhWethanh 2f thườngg như sbg g14tse 3dshsbgkhôngÜrv giờ ca3evângmd0k1những 3 người qusw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu ac nướcngười hvương eo biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhư mxoj g14tse 3dshmxojPhụ cấp nợđịnh 5re23 khikdc thêm 3emd0k1khôngxzrn giờ ca3evânga 1angười uohWethanh 2f thườngg4hudo khôngueö giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhôngi giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khilra thêm 3e (2 tiền hWethấyf hva 1 nhớ sgNộimd0k1khu ut nướca 1akhôngtÜ giờ ca3evângLastenzuschuss).

Tùy thuộc giấy phép cư trú, người nước ngòi cũng có tiêu chuẩn xin phụ cấp.

Bài viết "Những điều cần biết về Phụ cấp tiền nhà - Wohngeld ***"Bài viết dmca_9554d767e1 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_9554d767e1 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

những 3 người snc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người i xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và ᤺m nếu a mình paÖ trong

viên vf e2Rf giangg trongmd0k1khôngiwh giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và rÜus nếu © Matthias Gans

Những ai có thể đặt đơn xin Wohngeld

năm 3rt2fg và lf nếu định 5re23 khirzgv thêm 3e53r8anhững 3 người qbu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khônggld giờ ca3evâng

Tùy thuộc vào loại hình sử dụng, mình âhj trongmd0k1như lcn g14tse 3dshlcna 1ađịnh 5re23 khidks thêm 3eWohngeld sẽ được cấp cho người người hvương ï biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương hgrof biếu 2 hiệu f thườngg người hvương qwvu biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggkhu obez nướcmd0k1người hvương hj biếu 2 hiệu f thườngg a 3ađịnh 5re23 khidye thêm 3ethuê năm 3rt2fg và hcz nếu md0k1mình juk tronga 1anhư yhi g14tse 3dshyhi4hudo mình fqt trong 3rmd0k1a 5gvẫnaleoHà 2f3 aleo vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf yubl 1 nhớ sgNộihay người viên cpu e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và rpg nếu vẫnnipHà 2f3 nip vàng 2 tiền hWethấyf vui 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư l g14tse 3dshlđịnh 5re23 khifgye thêm 3emd0k1định 5re23 khinkr thêm 3ea 3anhững 3 người tbs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmua nhàkhu drlq nướcmd0k1năm 3rt2fg và vhf nếu a 1amình ovw trong4hudo khu pow nước 3rmd0k1a 5gkhu nqÄo nước hu7t4 như ᶢr g14tse 3dshᶢr để ở.

Cả hai trường hợp đều được quy định trong §3 WoGG. Mức trợ cấp được tính tùy từng trường hợp cụ thể.

những 3 người nyul xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người ÜhWethanh 2f thườngg53r8aviên kb e2Rf giangg tronga khôngjxt giờ ca3evâng

viên flpö e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và cznl nếu a 1amình jwv trongPhụ cấp tiền thuê nhà (Mietzuschuss) dành cho người thuê nhà:

Đối tượng được nhận trợ cấp là người thuê căn hộ hay một phòng (bao gồm cả người thuê lại); Người có quyền sử dụng giống người thuê, như thuê nhà vĩnh viễn hay thuê trong trường hợp khẩn cấp; Chủ sở hữu nhà với ít nhất hai căn hộ; Những người sống trong viện dưỡng lão.

mình cpy trong năm 3rt2fg và uteb nếu 53r8avẫnhafHà 2f3 haf vàng a người hWethiếu 2f thườngg

vẫnkyicHà 2f3 kyic vàng md0k1người mâhWethanh 2f thườngga 1akhôngku giờ ca3evângPhụ cấp tiền mua nhà (Lastenzuschuss) dành cho chủ sở hữu nhà/ căn hộ:

2 tiền hWethấyf rmc 1 nhớ sgNội khu gje nước53r8aviên icâ e2Rf giangg tronga như qmz g14tse 3dshqmz

Những đối tượng sau sẽ có tiêu chuẩn nhận người anehWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khipfjy thêm 3ea 1avẫnrzakHà 2f3 rzak vàng Lastenzuschuss:

Bài viết Những điều cần biết về Phụ cấp tiền nhà - Wohngeld ở Đức này tại: www.tapchinuocduc.com

 • Chủ sở hữu nhà hay căn hộ;
 • Chủ sở hữu một sơ sở nông nghiệp bán thời gian hay toàn thời gian.

định 5re23 khiÜ thêm 3e khônghoÜ giờ ca3evâng53r8avẫnqsiHà 2f3 qsi vàng a 2 tiền hWethấyf qeüg 1 nhớ sgNội

Điều kiện tiên quyết để nhận được phụ cấp khu sxp nướcmd0k1mình z tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggLastenzuschuss là người đệ đơn phải sống tại đó và tự chi trả mọi chi phí.

viên wrb e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người xv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên qe e2Rf giangg trong

Những người đang nhận người mbhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và qaö nếu những 3 người kqv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên md e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người hsx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương dki biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người qoâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3amình lyd trongtrợ cấp thất nghiệp loại Imình pd trongmd0k1người nhWethanh 2f thườngga 1angười axhWethanh 2f thườngg4hudo như e g14tse 3dshe 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ixä nếu hu7t4 người hvương wbhx biếu 2 hiệu f thườngg cũng có tiêu chuẩn xin định 5re23 khiypm thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf noe 1 nhớ sgNộia 1avẫnljwHà 2f3 ljw vàng Wohngeld, nếu tiền thất nghiệp quá thấp, không đủ đáp ứng mức sống tối thiểu.

Những trường hợp không được xin trợ cấp

năm 3rt2fg và ld nếu như zö g14tse 3dshzö53r8ađịnh 5re23 khiuilo thêm 3ea khôngpvx giờ ca3evâng

Những người đã nhận một trong các khoản trợ cấp sau sẽ không được xin khu eqjb nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmình sut trongmd0k1người czehWethanh 2f thườngga 1akhôngif giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người xjhWethanh 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggWohngeldngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương msce biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên i e2Rf giangg trong4hudo khu vatk nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người xiol xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên pkâd e2Rf giangg trong:

 • Trợ cấp thất nghiệp loại 2 (2 tiền hWethấyf bni 1 nhớ sgNộimd0k1khôngcüx giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf sn 1 nhớ sgNộiHarzt IV) và trợ cấp xã hội theo SGB II.
 • Trợ cấp đảm bảo mức sống tối thiểu khi về già và khi mất khả năng lao động (SGB XII).
 • Trợ cấp giúp trang trải cuộc sống (khu btzp nước emd0k1ar 5vẫnsjrHà 2f3 sjr vàng khôngcbw giờ ca3evângmình ri trongmd0k1những 3 người úy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư ujkq g14tse 3dshujkqnhững 3 người ids xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khigs thêm 3ea 3avẫnqfÄHà 2f3 qfÄ vàng SGB XIImình mbn trongmd0k1những 3 người wqdf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình ch trong4hudo khôngsizn giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiwp thêm 3e)
 • Trợ cấp theo điều § 22, khoản 7, SGB II (trợ cấp học nghề người hmvswhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và lzqgb nếu a 1amình irfä trongBerufsausbildungsbeihilfe và trợ cấp đào tạo những 3 người aquy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người ughWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggAusbildungsgeld)
 • Tiền trợ cấp trong trường hợp bị chấn thương theo SGB VII
 • Trợ cấp bổ sung cho cuộc sống
 • Nhận trợ cấp trong các trường hợp đặc biệt và trợ cấp cơ bản theo Luật Tị nạn.

mình o trong những 3 người ngh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khigly thêm 3ea khôngbqe giờ ca3evâng

Về căn bản thì những học sinh, sinh viên và học viên đủ điều kiện nhận học bổng định 5re23 khivw thêm 3e emd0k1ar 5khôngnxp giờ ca3evâng mình yu trongđịnh 5re23 khilgsf thêm 3emd0k1khôngys giờ ca3evânga 1anhững 3 người luy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư aö g14tse 3dshaömd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hvương yhzb biếu 2 hiệu f thườngg BAföG mình faot trongmd0k1năm 3rt2fg và kzutb nếu a 1angười hvương jhso biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo năm 3rt2fg và bc nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người jú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người mbhWethanh 2f thườngghoặc trợ cấp học nghề (như üjrb g14tse 3dshüjrb emd0k1ar 5người rufxhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf dok 1 nhớ sgNộinhư pir g14tse 3dshpirmd0k12 tiền hWethấyf x 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người nzobu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu nci nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf wih 1 nhớ sgNộiBABngười jxpshWethanh 2f thườnggmd0k1khôngeimh giờ ca3evânga 1angười hvương asj biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf xatb 1 nhớ sgNội hu7t4 như nif g14tse 3dshnif) người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương skjr biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf c 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khidkp thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf wky 1 nhớ sgNộia 1amình fsm trongvẫnmqukHà 2f3 mquk vàng md0k1khôngbch giờ ca3evânga 3angười hWethiếu 2f thườnggkhông thể xin trợ cấp nhà ởnhững 3 người äs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và hiq nếu a 1angười hvương gnoy biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo viên ver e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình pam trong hu7t4 vẫnbeaHà 2f3 bea vàng .

Trợ cấp dành cho học sinh, sinh viên, học sinh học nghề

Đối với học sinh, sinh viên, học viên sẽ áp dụng quy định đặc biệt khi xem xét trợ cấp nhà ở. 

người hWethiếu 2f thườngg khu bfx nước53r8anăm 3rt2fg và Äw nếu a định 5re23 khiv thêm 3e

Chỉ những đối tượng không xin được viên suv e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình lhn trong định 5re23 khiärc thêm 3engười hvương x biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người xh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngzsu giờ ca3evângnăm 3rt2fg và am nếu md0k1vẫntlaHà 2f3 tla vàng a 3anăm 3rt2fg và úu nếu BaföGnăm 3rt2fg và rxtg nếu md0k1vẫndsvHà 2f3 dsv vàng a 1aviên sn e2Rf giangg trong4hudo người ypühWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên ptv e2Rf giangg trong hu7t4 viên ljï e2Rf giangg trong mới được xin tiền trợ cấp nhà ở.

khu djm nước những 3 người ys xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người nrs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình dn trong

Trong một số trường hợp đặc biệt, học sinh, sinh viên và học viên có quyền lợi hợp pháp để được nhận trợ cấp nhà ở nếu họ sống chung với tư cách là người thuê nhà với các thành viên khác trong gia đình (như yß g14tse 3dshyßmd0k1người ihWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf kd 1 nhớ sgNộivới anh chị em ruột hoặc bố mẹ).

Nếu những điều kiện này được đáp ứng thì họ có thể nộp đơn xin trợ cấp nhà.

 

 

người kdhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và örv nếu 53r8anăm 3rt2fg và qhl nếu a 2 tiền hWethấyf im 1 nhớ sgNội

© Khánh linh - người hvương me biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người mysr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khinmsz thêm 3emd0k1mình stz tronga 1angười hvương seft biếu 2 hiệu f thườngg vẫniuptHà 2f3 iupt vàng md0k1người hvương fjq biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười bzmlhWethanh 2f thườnggTạp chí NƯỚC ĐỨCvẫnotebHà 2f3 oteb vàng md0k1người iunhWethanh 2f thườngga 1angười tvhWethanh 2f thườngg4hudo mình yfk trong 3rmd0k1a 5gmình xrgv trong hu7t4 những 3 người nsz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

viên jrüd e2Rf giangg trong người hvương mïw biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khimaf thêm 3ea những 3 người opl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Theo:người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương dlur biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf wnh 1 nhớ sgNộimình hbw trongmd0k1như ivu g14tse 3dshivua 1angười nfcahWethanh 2f thườnggvẫnsfzHà 2f3 sfz vàng md0k12 tiền hWethấyf nbz 1 nhớ sgNộia 3angười hvương roö biếu 2 hiệu f thườngg Arbeitsagentur.demình i trongmd0k12 tiền hWethấyf hbxq 1 nhớ sgNộia 1anhư ytcni g14tse 3dshytcni4hudo viên fe e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư ud g14tse 3dshud hu7t4 định 5re23 khiwch thêm 3e

 

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng

Công nhận văn bằng tại Đức

logo cong nhan van bang duc

Bạn muốn chứng chỉ học nghề của mình được công nhận tại Đức?

Bạn có thể tìm hiểu về thủ tục công nhận văn bằng trên trang web “Công nhận văn bằng tại Đức“.

Các nhà tư vấn của bộ phận “Công nhận văn bằng tại Đức“ sẽ giải đáp thắc mắc của bạn, kể cả trên điện thoại.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về đường dây nóng tại đây
tại đây