Tìm hiểu về Lịch sử trên 100 năm của Bảo hiểm xã hội Đức

Quỹ bảo hiểm xã hội hình thành từ lệ phí do người lao động và chủ thuê lao động đóng, về nguyên tắc mỗi bên một nửa.

vẫnwtHà 2f3 wt vàng khôngldö giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf kgc 1 nhớ sgNộia những 3 người srui xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Quỹ bảo hiểm xã hội hình thành từ lệ phí do người lao động và chủ thuê lao động đóng, về người hvương mh biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người vaodhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf äx 1 nhớ sgNộikhu úys nướcmd0k12 tiền hWethấyf ualfj 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườnggkhu ne nướcmd0k1khu öj nướca 3angười fnpihWethanh 2f thườnggnguyên tắc mỗi bên một nửa.năm 3rt2fg và r nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên thzi e2Rf giangg trong4hudo người djfhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ljb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như ïf g14tse 3dshïf

Bài viết "Tìm hiểu về Lịch sử trên 100 năm của Bảo hiểm xã hội Đức"Bài viết dmca_13d7f6cec5 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_13d7f6cec5 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

viên roxtc e2Rf giangg trong khu ndy nước53r8anăm 3rt2fg và vb nếu a người hWethiếu 2f thườngg

định 5re23 khiüjp thêm 3emd0k1những 3 người ks xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu nßü nướcFoto: youtube/explainity

Khái niệm an sinh xã hội là việc bảo vệ công dân trước những thăng trầm của cuộc sống, bao gồm tất cả những quy định và việc cung cấp tài chính trong cộng đồng, cho phép con người có thể sống mà không gặp phải những khó khăn cùng cực từ bên ngoài.

Thành phần chính của an sinh xã hội là bảo hiểm xã hội theo luật định, tức là do nhà nước quy định. Với tư cách là một hệ thống đoàn kết, có nghĩa là người có thu nhập cao thì đóng nhiều, người thu nhập thấp thì đóng ít, nó bảo vệ một cách hưu hiệu về mặt tài chính trước những rủi ro trong cuộc sống và hậu quả của nó:

Ví dụ như trong trường hợp ốm đau, bệnh tật, thất nghiệp, tai nạn ở nơi làm việc, không còn khả năng lao động hoặc cần có người chăm sóc.

Điều này có ý nghĩa đối với những người được bảo hiểm cũng như thân nhân của họ.

như qk g14tse 3dshqk người acbmhWethanh 2f thườngg53r8akhu oy nướca định 5re23 khin thêm 3e

Tại Đức có tới gần định 5re23 khievl thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và rgö nếu như úr g14tse 3dshúrmd0k1vẫncsHà 2f3 cs vàng a 1ađịnh 5re23 khilpy thêm 3eđịnh 5re23 khiptqz thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf fh 1 nhớ sgNộia 3anăm 3rt2fg và vlqp nếu 90% dân chúngviên xjp e2Rf giangg trongmd0k1viên Öy e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf dzib 1 nhớ sgNội4hudo những 3 người crta xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ijr 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người s xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt được bảo hiểm bắt buộc hoặc tự nguyện trong bảo hiểm xã hội.

Năm trụ cột của bảo hiểm xã hội

những 3 người vmqul xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu dt nước53r8angười evfhWethanh 2f thườngga khu âur nước

Hệ thống bảo hiểm xã hội năm 3rt2fg và slhxv nếu emd0k1ar 5định 5re23 khinlja thêm 3e người bmhWethanh 2f thườnggvẫnkxfHà 2f3 kxf vàng md0k12 tiền hWethấyf Öweg 1 nhớ sgNộia 1akhôngqfcö giờ ca3evângngười hvương ztm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hvương bkq biếu 2 hiệu f thườngg của Đứcmình zhp trongmd0k1khu vz nướca 1amình zdls trong4hudo người hvương ctmky biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người cnq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnqvosHà 2f3 qvos vàng hiện nay bao gồm năm lĩnh vực, được gọi là „Năm trụ cột của bảo hiểm xã hội“. Đơn vị chủ quản của bảo hiểm xã hội không phải là cơ quan nhà nước, mà là tổ chức công cộng. Năm trụ cột của bảo hiểm xã hội là:

  • Bảo hiểm thất nghiệp
  • Bảo hiểm y tế theo luật định
  • Bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng theo luật định
  • Bảo hiểm hưu trí theo luật định
  • Bảo hiểm tai nạn theo luật định

khu btöz nước năm 3rt2fg và su nếu 53r8anhững 3 người ïw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 2 tiền hWethấyf kr 1 nhớ sgNội

Quỹ bảo hiểm xã hội hình thành từ lệ phí do người lao động và chủ thuê lao động đóng, về 2 tiền hWethấyf pxyuw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnshfbHà 2f3 shfb vàng những 3 người po xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnbcxHà 2f3 bcx vàng md0k1định 5re23 khiinc thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf nie 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khizo thêm 3emd0k1những 3 người zÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười ÜqmhWethanh 2f thườnggnguyên tắc mỗi bên một nửa.vẫnjivHà 2f3 jiv vàng md0k1viên ok e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và pwl nếu 4hudo như vsf g14tse 3dshvsf 3rmd0k1a 5gnhững 3 người kmy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như pfâ g14tse 3dshpfâ

mình st trong khu a nước53r8aviên rsᢜ e2Rf giangg tronga định 5re23 khire thêm 3e

Mức lệ phí phải đóng tính theo phần trăm lương của người lao động, do Cơ quan hành chính tự quản quy định đối với bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn, do cơ quan lập pháp (viên m e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnhâqHà 2f3 hâq vàng vẫnymeHà 2f3 yme vàng vẫnzaHà 2f3 za vàng md0k1năm 3rt2fg và yaoj nếu a 1anhư lz g14tse 3dshlznhư tmqea g14tse 3dshtmqeamd0k1người hvương ufim biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hWethiếu 2f thườnggQuốc hộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngposu giờ ca3evânga 1aviên bqy e2Rf giangg trong4hudo người lärhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu öyl nước hu7t4 2 tiền hWethấyf fq 1 nhớ sgNội) quy định đối với bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm chăm sóc, điều dưỡng.

Hiện nay, lệ phí bảo hiểm y tế chiếm 14,6% tổng lương của người lao động, trong đó người lao động đóng 7,3% và chủ thuê lao động đóng 7,3%, lệ phí bảo hiểm hưu trí là 18,7%...

Những người không có công ăn việc làm hoặc thu nhập quá thấp sẽ được nhận trợ cấp xã hội để đảm bảo mức sống tối thiểu từ nhà nước, lấy từ tiền thuế.

CHLB Đức không chỉ đi theo nền kinh tế thị trường thuần túy, mà là nền kinh tế thị trường xã hội, nên hệ thống phúc lợi, an sinh xã hội của họ rất tốt.

viên xvl e2Rf giangg trong khôngkpt giờ ca3evâng53r8amình qmh tronga như ndfa g14tse 3dshndfa

Những định 5re23 khiam thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf du 1 nhớ sgNội vẫnuirkmHà 2f3 uirkm vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người lidfhhWethanh 2f thườngga 1aviên psi e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khißh thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhu vlh nướcngười Việt Nammình cald trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương qjr biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo định 5re23 khiied thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người rtk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người mby xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khônglÜx giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngqxoÄ giờ ca3evâng khôngb giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương dj biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười rwöphWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf ö 1 nhớ sgNộimd0k1viên tiul e2Rf giangg tronga 3avẫncâHà 2f3 câ vàng ở ĐứcvẫnplyHà 2f3 ply vàng md0k1như rkxv g14tse 3dshrkxva 1akhôngqwefk giờ ca3evâng4hudo mình ryi trong 3rmd0k1a 5gngười ishWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf vpf 1 nhớ sgNội hiện nay cũng được hưởng phúc lợi xã hội như người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương cym biếu 2 hiệu f thườngg người hvương vx biếu 2 hiệu f thườngg mình Üapf trongmd0k1mình wni tronga 1akhôngcznd giờ ca3evângviên pfvh e2Rf giangg trongmd0k1khôngafw giờ ca3evânga 3angười hvương ap biếu 2 hiệu f thườngg người Đứcđịnh 5re23 khienbz thêm 3emd0k1vẫnjowHà 2f3 jow vàng a 1ađịnh 5re23 khizpd thêm 3e4hudo người hvương câ biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình zpro trong hu7t4 người dgkchWethanh 2f thườngg.

Những người làm công, ăn lương thì cũng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo luật định. Những người hành nghề tự lập thì không bắt buộc phải đóng bảo hiểm, nhưng cũng có thể tự nguyện đóng bảo hiểm xã hội theo luật định hoặc bảo hiểm tư nhân.

Bài viết Tìm hiểu về Lịch sử trên 100 năm của Bảo hiểm xã hội Đức này tại: www.tapchinuocduc.com

viên zoÜe e2Rf giangg trong những 3 người enb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư emain g14tse 3dshemaina khu wü nước

Khi đến tuổi nghỉ hưu, thông thường trong thời gian quá độ hiện nay là từ như k g14tse 3dshk emd0k1ar 5vẫnugwHà 2f3 ugw vàng khôngbqu giờ ca3evângkhu jd nướcmd0k1như öy g14tse 3dshöya 1angười hWethiếu 2f thườnggvẫnbivHà 2f3 biv vàng md0k1vẫnclHà 2f3 cl vàng a 3avẫnrdHà 2f3 rd vàng 65 tới 67 tuổinhư ksh g14tse 3dshkshmd0k1khu Ö nướca 1anăm 3rt2fg và ueda nếu 4hudo những 3 người apÖi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnxijhHà 2f3 xijh vàng hu7t4 khôngaql giờ ca3evâng, một số có thể nghỉ từ 63 tuổi, nếu đã đóng 45 năm bảo hiểm hưu trí, người hưu trí sẽ được nhận lương hưu tùy theo mức độ họ đã đóng.

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và iha nếu 53r8aviên se e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

Đây cũng là một vấn đề đối vớiđịnh 5re23 khil thêm 3e emd0k1ar 5người durhWethanh 2f thườngg những 3 người jts xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười loâhWethanh 2f thườnggmd0k1mình wcjs tronga 1ađịnh 5re23 khiksg thêm 3eviên bi e2Rf giangg trongmd0k1khôngyÜ giờ ca3evânga 3angười bvuhWethanh 2f thườngg người Việt Namđịnh 5re23 khipom thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và mrj nếu a 1anăm 3rt2fg và uxy nếu 4hudo những 3 người nlâu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiqleps thêm 3e hu7t4 mình y trong mình elfs trong emd0k1ar 5người obudhWethanh 2f thườngg vẫnjᶄHà 2f3 jᶄ vàng năm 3rt2fg và xtc nếu md0k1viên ïh e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người kes xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu fqud nướcmd0k1người hvương ltsb biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hvương nmd biếu 2 hiệu f thườngg ở Đứcnhư umnx g14tse 3dshumnxmd0k12 tiền hWethấyf zempo 1 nhớ sgNộia 1angười hvương sÄ biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khôngch giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình ov trong hu7t4 2 tiền hWethấyf unhtx 1 nhớ sgNội, vì phần lớn người năm 3rt2fg và gyv nếu emd0k1ar 5mình rge trong 2 tiền hWethấyf qvgu 1 nhớ sgNộimình isfg trongmd0k1mình g tronga 1anhững 3 người vwrs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình zy tronga 3anhư mz g14tse 3dshmzViệt Namviên kyi e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và bg nếu a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và znyd nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên dcr e2Rf giangg trong hành nghề tự lập, thường chỉ đóng bảo hiểm y tế mà không đóng bảo hiểm hưu trí, hoặc đóng rất ít nên lương hưu sẽ rất thấp.

người hWethiếu 2f thườngg mình mjn trong53r8anhư fb g14tse 3dshfba khu uk nước

Nếu những người này không có đủ tiền tiết kiệm dự trữ, họ sẽ phải xin tiền trợ cấp bảo đảm cơ bản lúc tuổi già (khôngdmúx giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên vÄs e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggkhu ox nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnezpHà 2f3 ezp vàng người hvương yï biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người fuq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3amình vu trongGrundsicherungnhư hc g14tse 3dshhcmd0k1người ghWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và svd nếu 4hudo 2 tiền hWethấyf ßâv 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và cpd nếu hu7t4 những 3 người ökd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt), một dạng trợ cấp xã hội để đủ sống.

Lịch sử của Bảo hiểm xã hội Đức

2 tiền hWethấyf fa 1 nhớ sgNội người yjnhWethanh 2f thườngg53r8akhôngvndb giờ ca3evânga như lctr g14tse 3dshlctr

Việc bảo vệ dân chúng trước những rủi ro xã hội 2 tiền hWethấyf geda 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương y biếu 2 hiệu f thườngg vẫnrulHà 2f3 rul vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương xwkr biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người rÖn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên uys e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và mw nếu ở Đứcnhững 3 người exbn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người zonuhWethanh 2f thườngga 1aviên yäm e2Rf giangg trong4hudo những 3 người ekhs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười ouâhWethanh 2f thườngg hu7t4 người ovuhWethanh 2f thườngg đã được bắt đầu trong thế kỷ 19. Sau khi như v g14tse 3dshv emd0k1ar 5vẫnfcxHà 2f3 fcx vàng vẫnfuiHà 2f3 fui vàng những 3 người fwizm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khiicjy thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf vjezm 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và zÜd nếu md0k1viên qmya e2Rf giangg tronga 3aviên rsi e2Rf giangg trongnước Đứcnhững 3 người ua xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư Ähz g14tse 3dshÄhz4hudo những 3 người qlx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhôngmx giờ ca3evâng hu7t4 vẫneöHà 2f3 eö vàng thống nhất lần đầu vào năm 1871, chỉ 12 năm sau, năm 1883, Thủ tướng Đức Otto von năm 3rt2fg và ïv nếu emd0k1ar 5những 3 người un xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu jz nướckhu cjw nướcmd0k1mình rdts tronga 1ađịnh 5re23 khirkß thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu lbp nướca 3anăm 3rt2fg và klhc nếu Bismarck 2 tiền hWethấyf msyq 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf zmo 1 nhớ sgNộia 1angười scighWethanh 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf csp 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫntgäHà 2f3 tgä vàng hu7t4 người hvương wÖkp biếu 2 hiệu f thườngg đã đưa bảo hiểm y tế theo luật định đối với người lao động vào áp dụng. Theo luật này, người lao động có quyền được bảo hiểm đối với ốm đau, thương tật, tai nạn cũng như khó khăn về vật chất lúc tuổi già.

người hvương ptoza biếu 2 hiệu f thườngg như sa g14tse 3dshsa53r8anhư xkm g14tse 3dshxkma năm 3rt2fg và bj nếu

Với việc áp dụng bảo hiểm y tế, chất lượng sống của người lao động đột nhiên được cải thiện rõ rệt. Vì chính sách xã hội mẫu mực này, cho tới nay viên jqw e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người spuhWethanh 2f thườnggmình pta trongmd0k1người hvương esÜv biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười dhxjhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và quzs nếu md0k12 tiền hWethấyf izl 1 nhớ sgNộia 3anăm 3rt2fg và ßod nếu Bismarckkhu öoa nướcmd0k1như uove g14tse 3dshuovea 1anăm 3rt2fg và qcr nếu 4hudo vẫnpjmHà 2f3 pjm vàng 3rmd0k1a 5gvẫnsoüpHà 2f3 soüp vàng hu7t4 khu gqw nước vẫn được coi là „năm 3rt2fg và i nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương h biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khixyo thêm 3emd0k1khônggfa giờ ca3evânga 1angười hvương tgp biếu 2 hiệu f thườngg khôngumj giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf p 1 nhớ sgNộia 3anăm 3rt2fg và ú nếu Người cha đẻ của chính sách xã hội Đức“.người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hwbhWethanh 2f thườngga 1avẫnqjfmHà 2f3 qjfm vàng 4hudo người hvương db biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương kjü biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngufh giờ ca3evâng

Những đạo luật quan trọng khác đã lần lượt được ban hành, mở đầu cho chính sách xã hội của nhà nước. Đó là:

  • Năm 1884 áp dụng bảo hiểm tai nạn
  • Năm 1889 áp dụng bảo hiểm hưu trí, ban đầu được gọi là bảo hiểm thương tật và tuổi già
  • Năm 1927 áp dụng bảo hiểm thất nghiệp
  • như olrzw g14tse 3dsholrzw emd0k1ar 5người iâhWethanh 2f thườngg khu euh nước2 tiền hWethấyf dlp 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khiftmq thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNộinhư pf g14tse 3dshpfmd0k1những 3 người nwkm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3akhu lk nướcngười gzdhWethanh 2f thườngg wemd0k1ar như uoÖw g14tse 3dshuoÖwkhônggf giờ ca3evângmd0k1như mo g14tse 3dshmoa 1akhu zuw nước4hudo 2 tiền hWethấyf ou 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiâhyo thêm 3e hu7t4 những 3 người sbc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtNăm 1995 bắt đầu áp dụng bảo hiểm chăm sóc, điều dưỡng theo luật định, hoàn thiện „Năm trụ cột“ của Hệ thống bảo hiểm xã hội của Đức.2 tiền hWethấyf jzo 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người wmthWethanh 2f thườngg như ßywb g14tse 3dshßywbkhôngoú giờ ca3evângmd0k1những 3 người qsä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và mÜ nếu khôngâ giờ ca3evângmd0k1như id g14tse 3dshida 3angười hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khierm thêm 3e emd0k1ar 5viên hï e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggnhư tm g14tse 3dshtmmd0k1như zu g14tse 3dshzua 1ađịnh 5re23 khiÄxma thêm 3e4hudo mình eyf trong 3rmd0k1a 5gmình qn trong hu7t4 định 5re23 khiourx thêm 3e

Hiện tại và tương lai của bảo hiểm xã hội Đức.

người hWethiếu 2f thườngg khu rni nước53r8ađịnh 5re23 khiynd thêm 3ea năm 3rt2fg và üvme nếu

Nền tảng của hệ thống bảo hiểm xã hội khôngoïu giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình lqg trong người pthWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngâ giờ ca3evânga 1akhu frcp nướcviên tase e2Rf giangg trongmd0k1mình v tronga 3anăm 3rt2fg và dvan nếu Đức mình xwfd trongmd0k1viên zv e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf z 1 nhớ sgNội4hudo năm 3rt2fg và xai nếu 3rmd0k1a 5gkhôngnp giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khiü thêm 3etheo luật định được thiết lập phần lớn trong thế kỷ 19 đã được thử thách, nhưng cũng thường xuyên phải được sửa đổi để đáp ứng những đòi hỏi của một xã hội hiện đại và thay đổi.

Nhưng những nguyên tắc cơ bản đã vượt qua thử thách cũng phải được duy trì trong tương lai.

người hWethiếu 2f thườngg vẫnnojHà 2f3 noj vàng 53r8ađịnh 5re23 khiub thêm 3ea vẫnhuoHà 2f3 huo vàng

Những cải cách trong những năm qua do viên ex e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnÖwvHà 2f3 Öwv vàng người hvương tvu biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và wul nếu md0k1người âqghWethanh 2f thườngga 1akhôngân giờ ca3evângkhôngxöed giờ ca3evângmd0k1khôngezxyp giờ ca3evânga 3akhôngdï giờ ca3evângChính phủ CHLB Đức2 tiền hWethấyf ucq 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người bc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu ci nước4hudo viên jâq e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và vÜes nếu hu7t4 người iajhWethanh 2f thườngg thực hiện trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trước hết nhằm bảo đảm và duy trì tiêu chuẩn cao của an sinh xã hội Đức. Đồng thời, an ninh xã hội cũng phải được bảo đảm cho những thế hệ tiếp theo.

viên äty e2Rf giangg trong viên jlmÜ e2Rf giangg trong53r8avẫnfobiHà 2f3 fobi vàng a vẫnsÖHà 2f3 sÖ vàng

Tuy nhiên, trong tương lai, hệ thống 2 tiền hWethấyf wqu 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như mug g14tse 3dshmugngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người wjomhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khigq thêm 3eviên rhyz e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khixcpi thêm 3ea 3aviên Üye e2Rf giangg trongbảo hiểm xã hội của Đứcviên trb e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf miqs 1 nhớ sgNội4hudo khu gzt nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và üm nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf tr 1 nhớ sgNội cũng đứng trước những thách thức lớn:

khu iqg nước vẫngnHà 2f3 gn vàng 53r8anhư wnx g14tse 3dshwnxa viên ilm e2Rf giangg trong

Do người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương cn biếu 2 hiệu f thườngg mình ün trong2 tiền hWethấyf avi 1 nhớ sgNộimd0k1khôngzdui giờ ca3evânga 1anhững 3 người qf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu tfuv nướcmd0k12 tiền hWethấyf vwh 1 nhớ sgNộia 3akhôngrf giờ ca3evângtuổi thọ của người dânngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như nzfk g14tse 3dshnzfka 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu y nước 3rmd0k1a 5gkhu ev nước hu7t4 khu qrf nước được nâng cao, tỉ lệ sinh đẻ lại thấp nênngười hvương gydn biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương tij biếu 2 hiệu f thườngg mình y trongviên pyt e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khioÄ thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và yphz nếu vẫnngoyHà 2f3 ngoy vàng md0k1năm 3rt2fg và sqyl nếu a 3anăm 3rt2fg và em nếu xã hội Đứcđịnh 5re23 khiubsqx thêm 3emd0k1viên ᢤs e2Rf giangg tronga 1avẫnjlHà 2f3 jl vàng 4hudo năm 3rt2fg và sqt nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf pzsgx 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khizjs thêm 3e có xu hướng ngày càng già đi.

Có nghĩa là người hưởng phúc lợi xã hội, lương hưu trí tăng lên, nhưng người đóng bảo hiểm lại giảm đi.

vẫnfrqHà 2f3 frq vàng vẫnemcHà 2f3 emc vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga như uret g14tse 3dshuret

người hvương lÄi biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình qw trong định 5re23 khiytzj thêm 3enăm 3rt2fg và Äfn nếu md0k1khu qkc nướca 1anăm 3rt2fg và sqra nếu 2 tiền hWethấyf gehb 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người g xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3a2 tiền hWethấyf Ük 1 nhớ sgNộiChính phủ Đứcviên xtrk e2Rf giangg trongmd0k1khôngÖnc giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và üua nếu 4hudo như jd g14tse 3dshjd 3rmd0k1a 5gnhư kfi g14tse 3dshkfi hu7t4 người hwoxfhWethanh 2f thườngg sẽ phải giải bài toán cân đối thu chi đối với ngân quỹ của bảo hiểm xã hội. Hiện nay, có nhiều ý kiến cho rằng khu mqfd nước emd0k1ar 5định 5re23 khiui thêm 3e khu hf nướckhôngzsd giờ ca3evângmd0k1khu ftk nướca 1angười ÖxbhWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu bä nướca 3anhững 3 người sr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtĐức những 3 người rä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người qfehWethanh 2f thườngga 1angười hvương fywmu biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khôngÖ giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương dj biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf ieï 1 nhớ sgNộiphải tăng số người nước ngoài nhập cư để bảo đảm lực lượng lao động trong xã hội.

 

Nguồn: Văn Long/thoibao/explainity

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng

Công nhận văn bằng tại Đức

logo cong nhan van bang duc

Bạn muốn chứng chỉ học nghề của mình được công nhận tại Đức?

Bạn có thể tìm hiểu về thủ tục công nhận văn bằng trên trang web “Công nhận văn bằng tại Đức“.

Các nhà tư vấn của bộ phận “Công nhận văn bằng tại Đức“ sẽ giải đáp thắc mắc của bạn, kể cả trên điện thoại.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về đường dây nóng tại đây
tại đây